TARİHÇE

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından müştereken, altı yıllık süreler için tayin olunan 1 Başkan ve 9 üyeden oluşan Amme Hizmeti Komisyonu  7  Kıbrıslı Rum ve 3  Kıbrıslı Türk üyeden oluşmaktaydı.

21 Aralık, 1963’te başlayan toplumlararası çatışmalardan sonra Türk tarafında yönetim Genel Komiteye geçti. Daha sonra 28 Aralık, 1967’de kabul edilen Temel Kurallar ile Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi kuruldu. Temel Kurallar  1960 Anayasası altında kurulan Amme Hizmeti Komisyonu’nun görevlerinin Geçici Türk Yönetiminin tüm memurları hakkında 3 üyeden kurulu bir Komisyon tarafından yapılmasını öngördü. Türk Amme Hizmeti Komisyonu üyeleri Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısının teklifi üzerine Yönetim Başkanı tarafından tayin edilmişlerdi.

1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası’nın 93. maddesi kamu görevlilerinin özlük işlerine bakacak bir bağımsız organın kurulmasını öngördü.

1985 Anayasası’nın 121. maddesi kamu görevlilerinin atanmalarını, terfilerini, nakillerini ve diğer özlük işleri ile disiplin  işlemlerini yapmak üzere tarafsız ve bağımsız organ veya organların kurulmasını öngörmektedir.Temel Kuralların kabulunden itibaren mevcut olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Yasası ancak 1983 yılında yapılmıştır. Bu yasa 53/1983 sayılı Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası’dır.

53/1983 sayılı Yasaya göre Kamu Hizmeti Komisyonu, Yasada öngörülen nitelikleri taşıyan kişiler arasından Cumhurbaşkanı’nca atanan 1 Başkan ve 4 Üyeden oluşur. Başkan ve Üyelerin görev süreleri 6 yıldır.